Naujienos

07.30.2020

Pranešimas dėl gatvių kadastrinių ribų Pirmo puslapio

DĖMESIO!!!

SVARBI INFORMCIJA SB “PAEŽERYS-1” ESANČIŲ SKLYPŲ SAVININKAMS

Kaip jau dauguma turbūt žinote, pastorojo visuotinio susirinkimo metu buvo nutarta, jog SB “Paežerys-1” sieks perduoti vidines Bendrijos gatves Vilniaus miesto savivaldybei pagal Vyriausybės patvirtintą tvarką. Šiuo perdavimu siekama:

  • pagerinti kelių priežiūrą, ypač žiemos metu;
  • palengvinti projektų dėl gatvių asfaltavimo priėmimą ir eigą;
  • palengvinti projektų dėl gatvių apšvietimo priėmimą ir eigą;
  • efektyvesnio bendravimo su Vilniaus miesto savivaldybe sprendžiant kitus klausimus, susijusius su gatvių priežiūra, remontu ir pan.

Tam, kad Vilniaus miesto savivaldybė galėtų perimti Bendrijos vidines gatves, jos privalo būti mažiausiai 4,5 metrų pločio, o pagal mūsų teritorijos generalinį planą 6 m. Deja, labai didelė dalis Bendrijos gatvių atkarpų yra susiaurintos dėl sklypų savininkų savavališkai/dėl neapsižiūrėjimo/kitų priežasčių užimtos, jiems teisėtai nepriklausančios teritorijos.

Informuojame, kad SB „Paežerys-1“ kreipsis į Nacionalinę Žemės Tarnybą (NŽT) su prašymu išmatuoti esamų gatvių kadastrinę situaciją ir nustatyti, ar/kiek kurie sklypų savininkai turi atsitraukti savo tvoras, išsikelti/pašalinti želdinius ir/ar savavališkus statinius. (Šią paslaugą NŽT teikia nemokamai). Preliminari eiga po kreipimosi į NŽT:

  1. Sklypų savininkai, kurie yra apsitvėrę, ar kitaip užėmę Bendrijos gatvių teritoriją, gaus pranešimą iš NŽT su nurodymu atlaisvinti jiems nepriklausančią teritoriją. Pradžioje taikomas tik įspėjimas, bet jam nepaklusus jau taikomos baudos.
  2. Nereaguojant į NŽT nurodymus NŽT gali inicijuoti teritorijos atlaisvinimą pati (tvoros griovimas, želdinių pašalinimas ir t.t.). Už atliktus darbus sąskaitą gaus atitinkamo sklypo savininkas.
  3. Jeigu sklypas yra įregistruotas neteisėtai, t.y. nesilaikant generalinio plano ir yra pasisavinta bendro naudojimo (kelių) žemė, NŽT iniciatyva į procesą įsijungia Prokuratūra, kuri imasi veiksmų dėl neteisėtai pasisavintos valstybinės žemes, t.y. gatvės.

Draugiškai rekomenduojame tiems, kurie patys žino, jog jų sklypai peržengia privataus sklypo ribas, imtis atitinkamų veiksmų atitraukiant tvoras, pašalinant želdinius, apgenint medžių šakas ir pan.

Atkreipiame dėmesį, jog SB „Paežerys“ kreipsis dėl kadastrinių sklypų matavimų tik su Bendrijai priklausančiomis gatvėmis. Bet kokie sklypų ribų neatitikimai tarp privačių sklypų nebus nagrinėjami ir turi būti sprendžiami pačių savininkų tarpusavio sutarimu.

 

SB "Paežerys 1"

Valdyba

06.27.2020

2019 m pajamų-išlaidų sąmata

Prašom susipažinti su 2019 metų pajamų-išlaidų sąmata:

 

06.11.2020

Kvietimas į visuotinį ataskaitinį-rinkiminį narių susirinkimą!

 

V I S U O T I N I S

SODININKŲ BENDRIJOS “ PAEŽERYS 1”

         SODININKŲ SUSIRINKIMAS

Šių metų    BIRŽELIO   mėn. 27 dieną 11 valandą

 

Sakališkių g. prie autobusų stotelės PAEŽERYSįvyks

A T A S K A I T I N I S – R I N K I M I N I S

BENDRIJOS SODININKŲ SUSIRINKIMAS.

DARBOTVARKĖJE:

1.   Bendrijos Valdybos veiklos ataskaita už 2019 m.

2.   Bendrijos ūkinės-finansinės veiklos ataskaita už 2019 metus.

3.   Revizijos komisijos ataskaita.

4.   Diskusijos, ataskaitų tvirtinimas ir Valdybos veiklos įvertinimas.

5.   S.B. Valdybos, Valdybos pirmininko ir revizijos komisijos rinkimai.

6.   S.B. “PAEŽERYS 1” 2020 m. metinio mokesčio, pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

7.   Skolų iš bendrijos sodininkų išieškojimo problemos.

8.   Infrastruktūros vystimosi perspektyvos:

                   a) dėl sodininkų bendrijose esančių kelių (gatvių) perdavimo savivaldybėms patikėjimo teise.

9.   Einamieji klausimai:   

    a)Bendrijos buveinės adreso registravimas;

    b)Išrinkto pirmininko įgaliojimo VV patvirtinimas;

    c)Skolų, sklypų parduotų iš varžytinių, nurašymas.

 

Kviečiame visus sodininkus, bendrijos narius ir ne bendrijos narius, aktyviai dalyvauti.

 

Bendrijos narių registracija nuo 10 val. 30 min.

       Su susirinkimo dokumentais galima susipažinti adresu:

Krakiškių sodų 4-oji gatvė Nr.25.

Tel. 272 6696; 8615 38409.

Tinklalapyje www.paezerys1.lt

Susirinkimui neįvykus dėl kvorumo,pakartotinis susirinkimas vyks š.m. liepos mėn.11d.11 val. ten pat,pagal tą pačią darbotvarkę.

BENDRIJOS VALDYBA

Atnaujinta 20 liepos 30, Ketvirtadienis 18:43