Vidaus tvarkos taisyklės

 

SODININKŲ BENDRIJA

„ P A E Ž E R Y S -1 “

Kodas juridinių asmenų registre 191543284. Buveinės adresas Krakiškių sodų 4 ji gtv. Nr.25, 14288, Vilnius

  

Patvirtinta Sodininkų bendrijos „PAEŽERYS- 1“

narių susirinkime, įvykusiame

2013m. birželio  mėn. 29d.

 

SB“PAEŽERYS-1“ Valdybos pirmininkas

Adolfas Algis Slavinskas.

SODININKŲ BENDRIJA

„ P A E Ž E R Y S -1 “ 

Kodas juridinių asmenų registre 191543284. Buveinės adresas Krakiškių sodų 4 ji gtv. 

Nr.25, 14288, Vilnius 

 

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Sodininkų bendrijos (toliau Bendrija) „PAEŽERYS -1“ vidaus tvarkos taisyklės nustato 

vidaus tvarką sodininkų bendrijai priskirtoje mėgėjų sodo teritorijoje. 

2. Bendrijos vidaus tvarkos taisyklėse nustatytas ramybės laikas nakties metu, atliekų 

tvarkymo reikalavimai, sodo sklype leidžiamų laikyti smulkių naminių gyvūnų ( triušių, 

nutrijų, šunų, paukščių, bičių ir kt.) rūšių sąrašas, jų laikymo tvarka ir sąlygos, bendrojo 

naudojimo objektų priežiūros bei kiti sodininkams svarbūs bendro gyvenimo klausimai. 

3. Bendrijos vidaus tvarkos taisykles tvirtina bendrijos narių susirinkimas. Taisyklės 

skelbiamos viešai bendrijos įstatų nustatyta tvarka. 

4. Bendrijos vidaus tvarkos taisyklės yra privalomos visiems asmenims, įsigijusiems mėgėjų 

sodo teritorijoje sodo sklypą. 

5. Bendrijos narys, nuomodamas savo sodo namą su žemės sklypu kitam asmeniui, privalo 

jį supažindinti su Bendrijos vidaus tvarkos taisyklėmis ir apie tai informuoti Bendrijos 

valdymo organą. 

 

II. VIDAUS ORGANIZACINĖ TVARKA 

 

6. Bendrijos veiklai vadovauja Bendrijos valdyba, kuri priima sprendimus įstatuose 

nurodytos kompetencijos ribose visais klausimais, susijusiais su kasdienine organizacine 

Bendrijos ūkine ir socialine veikla. 

7. Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, 

kurio tikslas – įgyvendinti sodininkų bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjų 

sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu. 

8. Mėgėjų sodininkystė – veikla turint tikslą sodo sklype susikurti aktyvaus poilsio ir 

gyvenimo sąlygas, išsiauginti ar pasigaminti žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, 

gėlių, bitininkystės ir kitų produktų), taip pat tvarkyti kraštovaizdį ir naudotis juo rekreacijai, 

puoselėti ir tausoti jo išteklius. 

9. Sodininkas – fizinis ar juridinis asmuo, nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomame 

žemės sklype užsiimantis mėgėjų sodininkyste. 

  2

 III. BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYMO IR

PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI 

 

10. Bendrojo naudojimo objektais Bendrijoje laikomi: 

1) bendrijos keliai, gatvės, jų ženklinimas ir kelio ženklai; 

2) vandens gręžinys ir vandentiekis; 

3) bendrijos teritoriją juosianti tvora ir vartai; 

4) bendrijos skelbimų lentos; 

5) bendrijos bendrojo naudojimo žemė; 

6) melioracijos įrenginiai; 

7) komunalinių atliekų konteinerių laikymo aikštelės; 

8) kiti bendrojo naudojimo objektai. 

11. Bendrojo naudojimo objektai valdomi ir prižiūrimi Bendrijos valdybos pagal Bendrijos 

susirinkimo priimtus sprendimus, laikantis teisės aktų ir šių taisyklių reikalavimų. 

12. Bendrojo naudojimo objektai atnaujinami (remontuojami ir rekonstruojami) remiantis 

Bendrijos susirinkimo patvirtintu Ilgalaikiu (metiniu) bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir 

atnaujinimo planu. 

 

IV. BENDRIJOS KELIAI IR GATVĖS 

 

13. Bendrijos keliu laikomos Bendrijos generaliniame plane pažymėtos ir įvardintos gatvės. 

14. Bendrijos kelio danga, plotis, konfigūracija, ženklinimas ir kita yra įtvirtinta bendrojo 

naudojimo objektų sąraše, Bendrijos generaliniame plane, kadastrinių matavimų byloje ir 

kituose dokumentuose. 

15. Bendrijos keliuose ir gatvėse taikomi Kelių eismo taisyklių reikalavimai. 

16. Mechanines transporto priemones Bendrijos teritorijoje turi būti laikomos sodo sklype 

arba tam įrengtose aikštelėse. Draudžiama laikyti transporto priemonę sodo gatvėje ir 

trukdančią kitų transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui. 

17. Mechaninės transporto priemonės greitis sodo teritorijoje negali viršyti 20 km/h. 

18. Transporto priemonių greitį ribojančius kelio ženklus turi prižiūrėti Bendrijos valdyba. 

19. Draudžiama važinėti Bendrijos keliais ir gatvėmis sunkiasvorėmis transporto 

priemonėmis. Už kelių sugadinimą atsako sklypo, į kurį važiavo transporto priemonė, 

savininkas. 

20. Be Bendrijos valdybos rašytinio sutikimo ar sprendimo draudžiama uždaryti sodo kelius 

ir pravažiavimus. Uždaryti sodo kelią ar pravažiavimą galima tik Bendrijos valdybos 

sprendime nurodytomis sąlygoms ir tvarka. 

21. Bendrijos teritorijoje esantys keliai, gatvės ir išvažiavimai turi būti tvarkomi taip, kad 

prireikus į juos galėtų patekti priešgaisrinės saugos, policijos, greitosios pagalbos, 

komunalinių atliekų, nuotekų ir kitų tarnybų ar įmonių specialusis transportas.  3

22. Sodo gatvių kelių priežiūros (užlyginti duobes, provėžas, suprofiliuoti dangą, nuolat 

lyginti atsiradusias duobes) darbus vasaros sezono metu organizuoja Bendrijos valdyba , o 

žiemos sezono metu – Bendrijos teritorijoje gyvenantys ar suintersuoti kelio sutvarkymu 

sodininkai savo lėšomis. 

23. Asmuo norintis perkasti Bendrijos kelią ar gatvę, atlikti kitus darbus šalia kelio, kurie gali 

turėti įtakos kelio būklei, darbus turi suderinti su Bendrijos valdyba. Sugadinus kelią, 

atsakingas už kelio sugadinimą asmuo turi atlyginti Bendrijai padaryta žalą. 

24. Kelių ženklai, gatvių ženklinimas ir kiti Bendrijos teritorijoje esantys ženklai yra Bendrijos 

nuosavybė. 

 

V. SODININKŲ BENDRIJOS VANDENS GRĘŽINYS 

 

25. Bendrija įstatuose numatytiems tikslams vykdyti ir bendrijos narių vandens tiekimo 

poreikiams tenkinti nuosavybės teise valdo vandens gręžinį. 

26. Vandens gręžinys ir vandentiekis tvarkomi pagal teisės aktų ir šių taisyklių reikalavimus. 

Naudojant vandenį būtina: 

1) taupiai naudoti vandenį ir nepalikti neužsukto vandens čiaupo; 

2) pastebėjus vamzdyno įtrūkimus nedelsiant imtis priemonių jiems pašalinti. 

27. Draudžiama gręžinio bendrojo naudojimo žemėje vykdyti bet kokią ūkinę veiklą, kuri 

neatitinka teisės aktų reikalavimų, gali pakenkti vandens kokybei, gręžinio infrastruktūrai ar 

turėti įtakos vandens tiekimui. 

28. Bendrija neatsako už vandens tiekimo sistemą ir jos būklę, kuri yra sodo sklypo 

teritorijoje. 

29. Asmuo norintis naudotis Bendrijos vandentiekio sistema tiekiamu vandeniu, turi pateikti 

Bendrijos valdybai prašymą ir sumokėti Bendrijos susirinkimo nustatytą prisijungimo 

mokestį. 

30. Vanduo iš Bendrijos turi būti naudojamas saikingai, laikantis Bendrijos valdybos 

nustatytos tvarkos ir terminų. 

31. Asmenims naudojantiems vandentiekį draudžiama: 

1) savarankiškai, nesuderinus su valdyba, vykdyti bet kokius vamzdyno remonto darbus; 

2) vandens tiekimo vamzdžius užkasti, padaryti neprieinamus ir kita, dėl ko galėtų sutrikti 

vandens tiekimas ar galėtų įvykti vandentiekio avarija; 

3) daryti bet kokius darbus, susijusius su Bendrijos vandentiekiu, nesuderinus su 

Bendrijos valdyba ir atitinkamom valstybinėm institucijomis. 

32. Bendrijos nariai, naudojantys tiekiamą vandenį, privalo mokėti Bendrijos susirinkimo 

nustatytą mokestį. 

33. Bendrijos nariai, nepageidaujantys naudoti vandentiekio, rašo prašymą Bendrijos 

valdybai dėl vandentiekio atjungimo. Vandens tiekimas Bendrijos valdybos sprendimu gali 

būti atjungiamas tik nuo kitų kalendorinių metų vandens tiekimo pradžios. Atjungimas  4

patvirtinamas aktu, pasirašomu valdybos atstovo ar jo įgalioto asmens ir sodo sklypo 

savininku. 

34. Bendrijos nariui, pageidaujančiam atnaujinti vandens tiekimą, taikomi naujo vandens 

vartotojo pajungimui nustatyti mokesčiai ir reikalavimai. 

 

VI.BENDRIJOS TERITORIJĄ JUOSIANTI TVORA IR VARTAI 

 

35. Bendrijos teritoriją juosianti tvora ir vartai (toliau tvora) yra Bendrijos nuosavybė. Tvora 

žymi Bendrijos teritorijos ribas. 

36. Be Bendrijos valdybos leidimo draudžiama tvorą remontuoti, keisti ar vykdyti bet kokius 

kitus nesuderintus su Bendrijos valdyba darbus. 

37. Tvora yra remontuojama ir atnaujinama pagal Ilgalaikį (metinį) bendrojo naudojimo 

objektų planą. 

38. Nesutarimai dėl tvoros aukščio, vietos sklype, augalų atstumo ir kita sprendžiami sklypo 

savininkų bendru sutarimu. Nesutarus, sklypų savininkai iškilusius ginčus sprendžia 

įstatymų nustatyta tvarka teisme. 

39. Ribos tarp sodininkų žemes sklypų ir bendrojo naudojimo žemės gali būti pažymimos 

1.8 metro aukščio ažūrine tvora. 

40. Atskirti sodo sklypą nuo kaimyninio sklypo ažūrine tvora galima esant rašytiniam 

susitarimui, o kai sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija – esant sodininkų 

Bendrijos valdybos sutikimui. 

 

VII. BENDRIJOS SKELBIMŲ LENTOS 

 

41. Bendrijos valdyba turi užtikrinti, kad prie įvažiavimų į Bendrijos sodų teritoriją būtų 

tvarkingos informacinės – skelbimų lentos su Bendrijos pavadinimu, sklypų schemomis, 

sklypų numeriais. 

42. Skelbimų lentos skirtos ir naudojamos informuoti Bendrijos narius Bendrijos valdymo, 

susirinkimų šaukimo, talkų organizavimo ir kitais svarbiais Bendrijos veiklos klausimais. 

43. Ne Bendrijos nariai skelbimų lentose gali skelbti informaciją tam skirtoje lentos vietoje, 

jei tai netrukdo bendrijos skelbiamai informacijai. 

44. Bendrijos skelbimų lentose draudžiama: 

1) skelbti informaciją, kuri nesuderinama su bendrijos veikla; 

2) nuimti, užklijuoti ar kitaip paslėpti bendrijos valdybos pranešimus; 

3) skelbimo tvirtinimui naudoti klijus ar kitas sunkiai nuvalomas skelbimą pritvirtinimo 

priemones. 

 

VIII. RAMYBĖS LAIKAS IR TRIUKŠMAS 

  5

45. Bendrijos sodo teritorijoje nustatomas ramybės laikas nuo 23 val. iki 7 val. ryto. 

Ramybės metu draudžiama triukšmauti, važinėti didelį triukšmą skleidžiamomis transporto 

priemonėmis ar kitaip trikdyti ramybę, gyvūnų keliamas triukšmas neturi viršyti nustatytą 

higienos normą. 

46. Bet kuriuo paros laiku naudojami radijo ir vaizdo grotuvai/aparatūra turi veikti taip, kad 

neviršytų normalaus garso lygio, nekeltų triukšmo ir netrukdytų kaimyninio sklypo 

šeimininkui. 

 

IX. SODININKŲ SKLYPAI 

 

47. Mėgėjų sodo sklypas (toliau – sodo sklypas) – mėgėjų sodo teritorijoje pagal 

žemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą suformuotas ir pažymėtas 

riboženkliais žemės sklypas arba priskirtas vėliau patikslintu Bendrijos teritorijos 

žemėtvarkos projektu ar kitu teritorijų planavimo dokumentu. 

48. Įsiterpęs valstybinės žemės sklypas – tai valstybinės žemės plotas, kurio neįmanoma 

suprojektuoti kaip atskiro individualaus sodo sklypo, nes yra įsiterpęs tarp valstybinės ar 

privačios žemės sklypų, neviršijantis 0,04 hektaro, taip pat tas valstybinės žemės sklypas, 

prie kurio pagal žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau – žemėtvarkos 

projektas) neįmanoma suprojektuoti privažiuojamo kelio. 

49. Laikantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, mėgėjiško sodo teritorija yra 

priskiriama žemės ūkio paskirties žemei. Pakeitus tikslinę žemės naudojimo paskirtį, 

nustatomas naujas jos naudojimo režimas pagal teritorijų planavimo dokumentus. 

50. Sodo sklypų sujungimas gali būti vykdomas pagal planavimo dokumentus (žemėtvarkos 

projektus arba sklypų formavimo pertvarkymo projektus). 

51. Sodininkai privalo laiku ir tinkamai tvarkyti savo žemes sklypus, dalyvauti talkose, 

tvarkant Bendrijos bendrojo naudojimo žemę. 

52. Kiekvieno sklypo savininkas privalo turėti prie namo (nesant namo, prie kito laikino 

statinio) pritvirtintą nustatyto pavyzdžio namo numerį. 

53. Siekiant įgyvendinti Bendrijos veiklos tikslus, kuriais siekiama tobulinti ir plėtoti 

mėgėjišką sodininkystę, gali būti organizuojamos geriausiai tvarkomų pavyzdingų sodo 

sklypų apžiūros ir konkursai. 

 

 

X. REIKALAVIMAI STATINIO STATYBAI SODO SKLYPE 

 

54. Mėgėjiško sodo sklype Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka galima 

statyti ar rekonstruoti vieną vienbutį gyvenamąjį namą ir jo priklausinius arba vieną sodo 

namą ir jo priklausinius, nerengiant teritorijų planavimo dokumentų, nekeičiant pagrindinės 

žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisėtų interesų.  6

55. Nesudėtingas statinys - tai paprastų konstrukcijų pastatas, kurio visų aukštų, rūsio 

(pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų, 

apskaičiuotų tarp išorinių sienų išorinių paviršių, suma yra ne didesnė kaip 80 kvadratinių 

metrų. 

56. Reikalavimus statinių statymui reglamentuoja Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų 

įstatymas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir kiti statybas reglamentuojantys teisės 

aktai. 

57. Sodo sklype statiniai statomi ne mažesniu kaip 3 m atstumu nuo sklypo ribos, tačiau 

visais atvejais – kad jie nedarytų žalos kaimyninio sklypo naudotojui. Mažesniu atstumu gali 

būti statomi tik esant rašytiniam kaimyninių sodo sklypų savininkų susitarimui. 

58. Asmenys, nekeisdami pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, nuosavybės 

teise ar kitomis teisėmis valdomame sodo sklype gali statyti ar rekonstruoti: 

1) Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka parengę projektą ir gavę 

statybos leidimą, – vieną vienbutį gyvenamąjį namą ir vieną jo priklausinį. Nauji pastatai gali 

būti statomi ne mažesniame kaip 0,04 ha sodo sklype. Gyvenamieji namai ir jų priklausiniai 

turi būti projektuojami ir statomi taip, kad neblogintų kaimyninių sklypų savininkų ir 

naudotojų sąlygų verstis mėgėjiška sodininkyste; 

2) be statybos leidimo – sodo namą, sodo baldus ir mažosios architektūros bei smulkius 

rekreacinės paskirties statinius (suolelius, sporto aikšteles, židinius, skulptūras, 

dekoratyvines tvoreles, lieptus ir kitus laikinuosius statinius). 

59. Tvoros, nuotekų įrenginiai ar kiti statiniai negali būti statomi Bendrijos nuosavybės teise 

valdomoje ar nuomojamoje valstybinėje žemėje. 

60. Tualetai ir komposto dėžės ar duobės turi būti įrengiamos nuošaliose sklypo vietose, 

toliau nuo paviršinių vandens telkinių, visais atvejais, kad jos nekeltų žalos kaimyninių 

sklypų savininkams ar kitiems asmenims ar aplinkai. 

61. Pamazgų ir lauko tualetų duobės turi būti valomos pagal sanitarinius higienos 

reikalavimus. 

62. Lauko tualetai turi būti švarūs, tvarkingi ir dezinfekuojami ne rečiau kaip 1 kartą per 

savaitę. 

63. Aptvarai ir voljerai turi būti statomi ne mažesniu kaip 4 metrų atstumu nuo kaimyninio 

sodo sklypo ribos. 

64. Vykdant sodo sklype statybas, statybų užsakovas (organizatorius) privalo: 

1) negadinti bendrojo naudojimo bendrijos turto; 

2) nešiukšlinti bendrijos teritorijos. 

65. Sugadinus Bendrijos turtą, atsakingas asmuo turi atlyginti padarytą žalą. Žalos 

atlyginimas yra derinamas su Bendrijos valdyba. 

66. Bendrijoje draudžiama: 

1) laikyti statybines ir kitas medžiagas, teršiančias aplinką ir kitaip trukdančias gretimų 

sklypų naudotojams;  7

2) šiukšlinti;

3) laikyti ir krauti dėžes bei įvairią techniką, neeksploatuojamas, techniškai netvarkingas 

autotransporto priemones ar jų dalis; 

4) teršti atliekomis, kitokiais nešvarumais, statybiniu laužu, automobilių dalimis upes, 

ežerus ir kitus vandens telkinius bei jų apsaugines zonas; 

5) užsiimti bet kokia veikla, kuri gali sukelti aplinkos užterštumą ir skatinti parazitų ar 

graužikų veisimąsi; 

6) važinėti žaliuosiuose plotuose, statyti automobilius vejoje, mindžioti gėlynus; 

7) plauti automobilius ne tam skirtose vietose. 

 

XI. REIKALAVIMAI AUGALŲ SODINIMUI, PRIEŽIURAI IR TVARKYMO 

REIKALAVIMAI SODO SKLYPE 

 

67. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, mėgėjų sodo teritorija yra 

priskiriama žemės ūkio paskirties žemei. Bendrijų teritorijoje draudžiama auginti ir dauginti 

genetiškai modifikuotus organizmus, augalus ir jų sėklas. 

68. Mėgėjų sodo teritorijoje žemės sklypai formuojami ir pertvarkomi pagal žemėtvarkos 

projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 

įstatymo nustatyta tvarka. 

69. Sodo sklype statiniai statomi laikantis šių reikalavimų: 

1) pastatai turi būti statomi ne mažesniu kaip 3 m atstumu nuo sklypo ribos, inžineriniai 

statiniai (išskyrus tvoras) – ne mažesniu kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, tačiau visais 

atvejais – kad jie nedarytų žalos kaimyninio sklypo naudotojui. Mažesniu atstumu statiniai 

gali būti statomi turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko ar sodininkų bendrijos (kai 

sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija) valdybos ar pirmininko sutikimą; 

2) tvoros tarp sklypų turi atitikti statybos techninių reglamentų nustatytus tvoroms 

reikalavimus dėl kaimyninių sklypų insoliacijos. Norint statyti šių reikalavimų neatitinkančias 

tvoras, būtina turėti rašytinį kaimyninio sklypo savininko sutikimą. Atskirti sodo sklypą nuo 

sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo teritorijos galima aklina tvora; 

3) statyti tvorą ant sklypo ribos (kai tvoros konstrukcijos peržengia sklypo ribą) galima tik 

turint 

rašytinį kaimyninio sklypo savininko ar sodininkų bendrijos (kai sklypas ribojasi su bendrojo 

naudojimo teritorija) valdybos ar s pirmininko sutikimą; 

4) kai sodo sklypas ribojasi su Bendrijos gatve(keliu), draudžiama gyvatvorę sodinti už sodo 

sklypo ribos tai yra gatvės (kelio) pusėje. 

70. Medžius ar krūmus mėgėjų sodo teritorijoje sodininkai tvarko ir prižiūri savo nuožiūra. 

Atskirti sodo sklypą nuo kaimyninio sodo sklypo gyvatvore per šių sklypų ribą galima tik 

turint rašytinį kaimyninio sodo sklypo savininko sutikimą, o kai sodo sklypas ribojasi su  8

bendrojo naudojimo teritorija, – rašytinį sodininkų bendrijos valdybos ar pirmininko sutikimą. 

Sodo sklype medžiai ir krūmai sodinami laikantis šių reikalavimų: 

1) aukštaūgiai medžiai, aukštesni kaip 3 m , sodinami ne mažesniu kaip 3 m atstumu nuo 

sodo sklypo ribos, šiaurinėje sodo sklypo dalyje arčiau kaip 5 m nuo kaimyninio sodo sklypo 

ribos tokius medžius sodinti galima tik gavus rašytinį kaimyninio sodo sklypo savininko 

sutikimą; 

2) žemaūgiai medžiai, užaugantys iki 3 m aukščio, sodinami ne mažesniu kaip 2 m atstumu 

nuo sodo sklypo ribos; 

3) krūmai sodinami ne mažesniu kaip 1 m atstumu nuo sodo sklypo ribos; 

4) mažesniais, negu nurodyta šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose, atstumais sodiniai gali būti 

sodinami turint rašytinį kaimyninio sodo sklypo savininko sutikimą. 

70. Mėgėjų sodo sklype Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka galima 

statyti ar rekonstruoti vieną vienbutį gyvenamąjį namą ir jo priklausinius arba vieną sodo 

namą ir jo priklausinius nerengiant teritorijų planavimo dokumentų, nekeičiant pagrindinės 

žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisėtų interesų. 

71. Mėgėjų sodo teritorija turi būti tvarkoma taip, kad prireikus į ją lengvai galėtų patekti, 

atlikdami pareigas priešgaisrinės saugos, policijos, greitosios pagalbos ir kitų 

specialiųjų tarnybų darbuotojai. 

72. Kiekviename sodo sklype nuolat turi būti palaikoma švara ir tvarka: 

1) naikinamos piktžolės; 

2) kovojama su augalų ligomis ir kenkėjais; 

3) surenkami sugedę ir pažeisti vaisiai ir uogos; 

4) surenkami lapai ir kitos augalinės kilmės atliekos; 

5) augalinės kilmės atliekos kompostuojamos tam įrengtose kompostinėse ar komposto 

sandėliavimo dėžėse; 

6) neorganinės kilmės atliekos (plastmasė, stiklas, statybinės atliekos ir kt.) turi būti 

surenkamos ir dedamos į atitinkamus atliekų konteinerius arba išvežamos į įrengtas 

aikšteles. 

7) atvežtas gyvulių mėšlas, durpės ar kitos organinės trąšos turi būti sandėliuojamos sodo 

sklype ir per 2-3 dienas sunaudojamos arba izoliuojamos nuo poveikio aplinkai 

(apdengiamos polietilenu, apkasamos žeme ir kt.); 

8) sodo sklype išravėtos piktžolės ir kitos atliekos negali būti metamos ant kelių, takų ar kitų 

bendrojo naudojimo plotų, jos turi būti kompostuojamos. 

XII. GYVUNŲ LAIKYMAS IR PRIEŽIŪRA 

 73. Gyvūnų laikymas ir priežiūra Bendrijos teritorijoje vykdoma laikantis šių 

reikalavimų: 

1) sodo sklype leidžiama laikyti smulkius naminius gyvūnus (triušius, nutrijas, šunis, 

paukščius, bites ir kt.);  9

2) gyvūnų savininkai privalo užtikrinti, kad jiems priklausantys gyvūnai nesužeistų žmonių ar 

kitų gyvūnų, nedarytų žalos kitų savininkų turtui; 

3) šunys Bendrijos teritorijoje negali būti palaidi, jie turi būti pririšti arba uždaryti ne mažiau 

kaip 1,5 m aukščio aptvertuose voljeruose, o pasivaikščiojimų metu turi turėti antsnukį; 

4) šunų savininkai turi rūpintis, kad jie neterštų aplinkos; 

5) uždaroje savininko valdoje šunys gali būti nepririšti, tačiau prie įėjimo į valdą turi būti 

pakabintas įspėjamasis ženklas ir užrašas (ženklas – baltas 25 cm kraštinių ilgio trikampis 

su 3 cm pločio raudonu apvalu, kurio viduryje pavaizduotas juodas šuns galvos profilis, 

užrašas – „Palaidas šuo“); 

6) šuns savininkas privalo turėti šuns registracijos pažymėjimą, pasą ar Veterinarinės 

tarnybos pažymėjimą; 

7) gyvūnai turi būti sveiki, be niežų, išplikusių egzemų, patologiškai nesiseiliojantys. Ligoti 

gyvūnai turi būti nedelsiant gydomi. Draudžiamas jų kontaktas su sveikais gyvūnais; 

8) gyvūnų savininkai turi užtikrinti, kad jų laikomi gyvūnai nekeltų triukšmo, galinčio 

sutrukdyti žmonių ramybę, viešą rimtį. 

74. Sodininkas turi teisę laikyti smulkius paukščius ir gyvūnus, jei jie laikomi specialiuose 

aptvaruose, griežtai laikomasi sanitarinių bei veterinarinių reikalavimų, neteršia aplinkos, 

nedaro žalos aplinkai, nesukelia nepatogumų kaimynų darbui ir poilsiui (neskleidžia 

nemalonaus kvapo, nekelia triukšmo). Aptvarų ir voljerų tvora turi būti statoma ne mažesniu 

kaip 4 metrų atstumu nuo kaimyninio sodo sklypo ribos. 

XIII. ATLIEKŲ TVARKYMAS 

 

75.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos ir atliekų tvarkymo įstatymais už 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą, įskaitant įmokas už komunalinių 

atliekų tvarkymą, formos nustatymą, jos dydžio apskaičiavimą, atsakinga vietos savivaldos 

institucija. Vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų 

tvarkymą, lengvatas rinkliavos mokėtojui savivaldybės teritorijoje turi teisę nustatyti tik 

savivaldybės taryba savo sprendimu. Rinkliavos dydis nustatomas vietinės rinkliavos 

nuostatuose. Nustatydamos vietines rinkliavas, savivaldybių tarybos tuo pačiu nustato ir jas 

privalančius mokėti subjektus. 

76. Komunalinės atliekos renkamos į komunalinių atliekų konteinerius. 

77. Surenkant ir išvežant atliekas, draudžiama: 

1) versti atliekas tam tikslui nepritaikytose vietose; 

2) deginti atliekas konteineriuose bei kitose tam neskirtose vietose. 

78. Į konteinerius negali būti metamos šių rūšių atliekos: 

1) pamazgos ir kitos skystos atliekos, naminių gyvulių ir paukščių mėšlas; 

2) statybinės, medienos atliekos ir metalo laužas; 

3) žolė, vaisiai ir kiti augalai; 

4) naftos produktai, vaistai ir vaistinės medžiagos;  10

5) akumuliatoriai ir automobilinės atliekos (padangos, tepalų filtrai ir pan.);

6) organiniai tirpalai, liuminescencinės lempos, sugedę ir seni pesticidai; 

7) radioaktyvias atliekos, fotografijos darbų atliekos; 

8) kitos aplinkai kenksmingos ir toksiškos atliekos. 

 

XIV. PRAŠYMŲ, SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS 

79. Bendrijos valdybos pirmininkas ar valdybos nariai priima su Bendrijos veikla susijusius ir 

Bendrijos kompetencijai priskiriamus Bendrijos narių ir kitų asmenų prašymus ir skundus. 

80. Prašymai (skundai) Bendrijos valdybos pirmininkui ar valdybos nariui gali būti teikiami 

žodinės arba rašytinės formos, ir pateikiami tiesiogiai, siunčiami paštu į Bendrijos buveinės 

registracijos vietą. 

81. Prašymai (skundai) Bendrijos valdybos turi būti išnagrinėti per 30 dienų nuo prašymo 

(skundo) gavimo dienos. Prašymo (skundo) nagrinėjimo terminas dėl svarbių priežasčių gali 

būti pratęstas papildomai, tačiau neilgiau nei 30 dienų. 

82. Prašymai (skundai) priklausomai nuo jų sprendimo (reikalavimų) turinio nagrinėjami 

Bendrijos valdybos arba teikiami svarstyti Bendrijos narių susirinkimui. 

83. Prašymą (skundą) pateikęs asmuo, Bendrijos valdybos gali būti kviečiamas į prašymo 

(skundo) nagrinėjimo posėdį. Asmens neatvykimas į prašymo (skundo) nagrinėjimo posėdį 

nesustabdo jo nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo. 

84. Atsakymai į rašytinius prašymus (skundus) pateikiami raštu. 

 

XV. KOMISIJŲ SUDARYMAS 

 

85. Bendrijos reikalų sprendimui, kai būtinos specialios žinios, įgūdžiai, atitinkama 

kvalifikacija ar asmeninės savybės, Bendrijos narių susirinkimo ar Bendrijos valdybos 

sprendimu gali būti sudaromos komisijos. 

86. Narystė komisijoje yra savanoriška. Komisijos narių skaičius neribojamas, tačiau 

komisijoje negali būti lyginis narių skaičius. Komisijos nariai iš savo tarpo renka komisijos 

pirmininką. 

87. Komisijos pirmininkas organizuoja komisijos darbą, turi pagrindinio balso teisę komisijos 

narių nuomonėms išsiskyrus. 

88. Komisija turi teisę gauti jai pavesto klausimo sprendimui būtinus dokumentus, kviesti į 

komisijos posėdžius Bendrijos narius, prašyti Bendrijos valdybos ar Bendrijos susirinkimo 

narių komisijos darbui reikalingų finansinių išteklių. 

89. Komisija išnagrinėjusi pavestą klausimą surašo išvadą, kurią pateikia ją sudariusiai 

Bendrijos valdybai 

90.Bendrų reikalų sprendimui,tvarkos palaikymui,renginių organizavimui,glaudesnių ryšių su 

Bendrijos valdyba palaikymui,gatvių gyventojai gali išsirinkti gatvių įgaliotinius ir pateikti jų 

kandidatūras  11

tvirtinti Bendrijos valdybai. 

 

 

XVI. BENDRIJOS TURTAS IR PAJAMOS 

 

91. Bendrijos narių susirinkimas nustato Bendrijos mokesčius ir jų dydžius. Bendrijos turtas 

valdomas, naudojamas, juo disponuojama įstatymų ir Bendrijos įstatų nustatyta tvarka. 

92. Bendrijos mokesčiai yra: 

1) Bendrijos nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai; 

2) pajamos iš Bendrijos turto; 

3) iš Bendrijos veiklos gautos pajamos; 

4) valstybės ar savivaldybės tikslinės paskirties lėšos; 

5) fizinių ar juridinių asmenų negrąžintinai perduoti pinigai ir kitas turtas; 

6) valstybės leidžiamos 2 % fizinių asmenų pajamų mokesčio; 

7) kitos teisėtai įgytos pajamos. 

93. Mokesčiai mokami pinigais. Bendrijos nario mokestis yra kiekvienais kalendoriniais 

metais mokamas, vienkartinis, nustatyto dydžio mokestis. Tiksliniai įnašai gali būti piniginiai 

ir nepiniginiai. 

94.Tiksliniai mokesčiai naudojami Bendrijos narių susirinkimo tvirtinamoje sąmatoje ir 

ilgalaikiame (metiniame) bendrojo naudojimo atnaujinimo ir priežiūros plane numatytiems 

darbams, prekėms ar paslaugoms apmokėti. 

95. Mokesčių apskaičiavimą, atsižvelgiant į tvirtinamą sąmatą ir ilgalaikį bendrojo naudojimo 

atnaujinimo ir priežiūros planą, vykdo Bendrijos buhalteris. 

96. Bendrijos narių susirinkimo nustatyti mokesčiai privalomi visiems Bendrijos nariams. 

Gali būti nustatomas tik kitas mokesčių sumokėjimo terminas. 

97. Bendrijos narių susirinkimo nustatyti mokesčiai gali būti sumokami į Swedbank banke 

esančią Bendrijos sąskaitą LT12 7300 0100 0245 1418 . 

98. Laiku nesumokėjus nustatytų mokesčių, nuo kiekvienos paskesnės dienos skaičiuojami 

0,04 procentų dydžio delspinigiai. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėtinos mokesčių 

sumos. 

99. Asmenų ir jų turto atžvilgiu, kurie nemoka bendrijos narių susirinkimo nustatytų 

mokesčių, gali būti taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos teisinės 

priemonės. 

100. Bendrijos teritorijoje nuosavybės ar kita valdymo teise valdantiems žemės sklypą 

asmenims, bet nesantiems bendrijos nariais, taikomi bendrijos narių susirinkimo nustatyti 

mokesčiai. 

101. Ne Bendrijos nariai privalo mokėti Bendrijos narių susirinkimo nustatytus mokesčius. 

 

XVII. ATSAKOMYBĖ  12

102. Bendrijos narys, kuris pats asmeniškai ar jo šeimos narys nevykdo šių taisyklių 

reikalavimų ar nevykdo 19 punkte įvardintų nario pareigų ar nesilaiko Lietuvos Respublikos 

sodininkų Bendrijų įstatymo ar kitų teisės aktų reikalavimų Bendrijos narių susirinkimo ar 

Bendrijos valdybos sprendimu gali būti: 

1) pareiškiamas įspėjimas; 

2) atjungiamas vandens tiekimas; 

3) taikomas viešas asmens ir veiksmų skelbimas; 

4) pašalinama iš Bendrijos narių. 

103. Bendrijos nariui ar jos šeimos nariui už veiksmus ar neveikimą, kuriais padaryta žala 

kitam Bendrijos nariui, jo turtui, Bendrijai ar kitiems asmenims esantiems Bendrijos 

teritorijoje, gali būti taikoma Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta turtinė 

atsakomybė. 

104. Asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymą, Bendrijos įstatus 

ir Bendrijos vidaus tvarkos taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka 

 

 

 

 

Patvirtinta Sodininkų bendrijos „PAEŽERYS- 1“ 

narių susirinkime, įvykusiame 

2013m. birželio mėn. 29d. 

 

 

 

SB“PAEŽERYS-1“ Valdybos pirmininkas 

Adolfas Algis Slavinskas. 

 

Atnaujinta 14 gegužės 13, Antradienis 13:18