Visuotinio ataskaitinio rinkiminio susirinkimo protokolas (2020 07 11)

                            

Sodininkų bendrijos „PAEŽERYS 1“

Visuotinis pakartotinis ataskaitinis sodininkų ir bendrijos narių susirinkimas

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 45

VILNIUS

2020 07 11     

Susirinkimas vyksta 2020 m. liepos mėn. 11 d., pradžia 11 val. SB „Paežerys 1“ Sakališkių g. Vilniuje.

Apie šaukiamą susirinkimą skelbta SB „Paežerys 1“ skelbimų lentose ( 16 vnt), patalpinta internetinėje svetainėje www.paezerys1.lt, RC elektroniniame leidinyje.

Su susirinkimo dokumentais buvo galima susipažinti SB „Paežerys 1“ buveinėje, adresu: Krakiškių sodų 4-oji g. Nr. 25, tel; 272 66 96, 861538409.

Bendrijoje yra 294 nariai.

Susirinkime dalyvauja 73 (septyniasdešimt trys) bendrijos nariai. (Priedas Nr. 1 SB „Paežerys 1“ visuotinio pakartotinio susirinkimo narių sąrašas 5 lapai) .

Šis susirinkimas pakartotinis, todėl netaikomas kvorumo reikalavimas

SVARSTYTA: Dėl susirinkimo vedimo tvarkos.

Pasiūlytos šios kandidatūros:

Susirinkimui sekretoriauti: Greta Ramonienė

Susirinkimui pirmininkauti: Jadvyga Orševska

Balsų skaičiavimo komisija: Nijolė Girnienė, Rima Semaškienė, Žana Balčiauskienė .

Vyko balsavimas:

Balsavo : UŽ - 73 nariai.

NUTARTA:

Patvirtinti balsų skaičiavimo komisiją: Nijolė Girnienė, Rima Semaškienė, Žana Balčiauskienė .

Patvirtinti Gretą Ramonienę susirinkimo sekretore.

Patvirtinti Jadvygą Orševską susirinkimo pirmininke.                 

Susirinkimo pirmininkė Jadvyga Orševska pristatė darbotvarkę, kuri yra tokia pati kaip neįvykusio susirinkimo 2020 m. birželio mėn. 27 d. Bendru nutarimu jai pritarta.

DARBOTVARKĖ:

 1. Bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2019 m.
 2. Bendrijos ūkinės-finansinės veiklos ataskaita už 2019 metus.
 3. Revizijos komisijos ataskaita.
 4. Diskusijos, ataskaitų tvirtinimas ir Valdybos veiklos įvertinimas.
 5. SB valdybos, valdybos pirminiko ir revizijos komisijos rinkimai.

6.       SB “Paežerys 1” 2020 m. metinio mokesčio, pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

7.       Skolų išieškojimo problemos.

8.       Infrastruktūros vystymo perspektyvos.

a) dėl sodininkų bendrijose esančių kelių (gatvių) perdavimo savivaldybėms patikėjimo teise.

 1. 9.Einamieji klausimai:
  1. Bendrijos adreso registravimas;
  2. Išrinkto pirmininko įgaliojimo VV patvirtinimas;
  3. Skolų, sklypų parduotų iš varžytinių nurašymas.
 1. SVARSTYTA : Bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2019 metus.
 1. 1. Valdybos pirmininkas A.A.Slavinskas su valdybos pagalba 2019 m. organizavo 6 valdybos posėdžius. Dalyvavo sklypų kadastriniuose matavimuose, išduodavo sodininkams reikalingas pažymas, atsakydavo į sodininkų skundus ir paklausimus, atstovavo bendriją sutarčių pasirašyme ir valstybinėse institucijose.

Pirmininkas viešai atsakė į jam pateiktą anoniminę pretenziją, kuri buvo pakabinta skelbimų lentose.

Taip pat pirmininkas patvirtino, kad įvykdytas įsipareigojimas VV: sumokėtas pilnas užstatas už 256 sklypus, norinčius prisijungti prie vandentiekio bei nuotekų sistemų.

2019 metais taip pat buvo pastatytas “Krakiškių sodų” sustojimo paviljonas.

Dar kartą sodininkus informavo, kad dėl individualių konteinerių jie turi kreiptis asmeniškai į savivaldybės įmonę “Vilniaus atliekų sistemos admininstratorių” (VASA)

1.2.Valdybos narė Jadvyga Orševska vykdė sekretorės pareigas. Rašė susirinkimų protokolus, dalyvavo VV ruošiamų sąrašų sudaryme ir naujai norinčių prisijungti prie VV tinklų sodininkų paieškoje.

1.3. Valdybos narys Vitalijus Fominas yra bendrijos buhalteris. Vykdė visas buhalterines operacijas ir sprendė skolų      išieškojimo problemas, vykdė bendrijos kelių remonto priežiūrą.

1.4. Valdybos narys Arūnas Gerasionis dalyvavo sprendžiant vidaus tvarkos klausimus bendrijoje.

 1. 5.Valdybos narys Pranciškus Vitta atsakingas už bendrijos internetinio puslapio priežiūrą. Skelbė internetiniame puslapyje valdybos posėdžių protokolus, gaunamus raštus. Sukūrė sodo bendrijos FB paskyrą, dalyvavo posedžiuose.
 2. 6.Gediminas Jukna dalyvavo posedžiuose ir dalyvavo naujai norinčių prisijungti prie VV tinklų sodininkų paieškoje.
 3. 7.Egidijus Meškauskas dalyvavo posedžiuose ir dalyvavo naujai norinčių prisijungti prie VV tinklų sodininkų paieškoje.    

   2. SVARSTYTA: 2019 m. SB “PAEŽERYS 1” finansinė ataskaita.

SB buhalteris pristatė 2019 m. bendrijos finansinės veiklos ataskaitą – 2019 m. sąmatos vykdymą (Priedas Nr. 2)

3. SVARSTYTA: Revizijos komisijos ataskaita.

Pristatytas revizijos komisijos pajamų išlaidų patikrinimo aktas. ( Priedas Nr.3)

4. Diskusijos ir balsavimas dėl finansinės veiklos ataskaitų patvirtinimo ir valdybos veiklos įvertinimo.

a)Finansinės veiklos ir revizijos komisijos ataskaitos patvirtintos balsavimu

BALSUOTA:

                  -73,

     b) SB “Paežerys 1” valdybos veiklą buvo pasiūlyta įvertinti:

GERAI

PATENKINAMAI

             BALSUOTA:

                             GERAI - 66,

                             UŽ PATENKINAMAI - 7

Valdybos veikla įvertinta - GERAI                                                  

       5. SVARSTYTA:

5.1 SB ,,PAEŽERYS – 1“ valdybos,valdybos pirmininko ir revizijos komisijos rinkimai.

Susirinkimo dalyviai iškėlė kandidatūras į valdybos narius: Arūną Gerasionį, Vitalijų Fominą, Jadvygą Orševską, Pranciškų Vittą, Gediminą Jukną, Egidijų Meškauską, Valentą Lušį, Gretą Ramonienę, Jūratę Gūsčią, Algirdą Plieskį

Vyko balsavimas dėl kiekvieno kandidato į valdybos narius:

- Arūną Gerasionį balsavo 73 bendrijos nariai, prieš – 0, susilaikė – 0.

- Vitalijų Fominą balsavo 54 bendrijos nariai, prieš – 0, susilaikė – 19.

- Jadvygą Orševską balsavo 73 bendrijos nariai, prieš – 0, susilaikė – 0.

-Pranciškų Vittą balsavo 73 bendrijos nariai, prieš – 0, susilaikė – 0.

– Gediminą Jukną balsavo 73 bendrijos nariai, prieš – 0, susilaikė – 0.

– Egidijų Meškauską balsavo 51 bendrijos narys, prieš – 0, susilaikė – 22.

– Valentą Lušį balsavo 51 bendrijos narys, prieš – 0, susilaikė – 22.

– Gretą Ramonienė balsavo 73 bendrijos nariai, prieš – 0, susilaikė – 0.

– Jūratę Gūsčią balsavo 38 bendrijos nariai, prieš – 0, susilaikė – 35.

– Algirdą Plieskį balsavo 27 bendrijos nariai, prieš – 0, susilaikė – 46.

Arūnas Gerasionis nesutiko būti valdybos nariu ir atsiėmė savo kandidatūrą.

NUTARTA:

Patvirtinti, kandidatūras surinkusias reikalingą balsų skaičių, SB ,,PAEŽERYS – 1“ valdybos nariais:

Vitalijų Fominą, Jadvygą Orševską, Pranciškų Vittą, Gediminą Jukną, Egidijų Meškauską, Valentą Lušį, Gretą Ramonienę

5.2. SVARSTYTA:

SB ,,PAEŽERYS – 1“ valdybos pirmininko rinkimai.

Susirinkimo metu pasiūlyti trys kandidatai į SB valdybos pirmininko pareigas:

Jadvyga Orševska

Valentas Lušys

Pranas Vitta. Kandidatas atsisakė būti renkamas į pirmininkus.

                 BALSAVO :

                 UŽ – Jadvygą Orševską – 53 bendrijos nariai,

               UŽ – Valentą Lušį – 11 bendrijos narių,

               NUTARTA:

              Balsų dauguma išrinkti Jadvyga Orševską SB ,,PAEŽERYS – 1“ valdybos pirmininke.                                                  

  

5.3. SVARSTYTA:

SB „PAEŽERYS 1“ revizijos komisijos rinkimai

        Išrinkti revizijos komisijos nariais pasiūlyta: Adolfą Algį Slavinską, Joną Gibavičių, Nijolę Mačiulaitienę

                     Balsuota už revizinės komisijos narius

                   UŽ - vienbalsiai

             NUTARTA: išrinkti pasiūlytus kandidatus revizinės komisijos nariais.

                                                                              

6. SVARSTYTA:

             SB “Paežerys 1” 2020 m. metinio mokesčio, pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

              Pristatytas 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projektas, su 7 Eur už arą metiniu mokesčiu, sumokant iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. (priedas Nr. 4)

              Vyko diskusijos, buvo pasiūlyti papildomai 10 Eur ir 5 Eur metinis mokestis.

BALSUOTA:

                           - 10 Eur metinį mokestį balsavo 4 bendrijos nariai.

                           - 7 Eur metinį mokestį balsavo 39 bendrijos nariai.

                      UŽ - 5 Eur metinį mokestį balsavo 12 bendrijos narių.

                           NUTARTA:

Patvirtinti SB ,,PAEŽERYS-1“ 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatą.( Priedas Nr. 5.) su 7       Eur už arą metiniu mokesčiu, sumokant iki 2020. 09 01 .                            

      

         7. SVARSTYTA :

Skolų iš sodininkų ir bendrijos narių išieškojimo problemos.

SB „Paežerys 1“ sklypų savininkų kurie turi įsiskolinimus už 2 metus skolos yra išieškomos teismine tvarka. Šiuo metu yra paruošti dokumentai paduoti 2 skolininkus į teismą.

      

         8. SVARSTYTA :

              Infrastruktūros vystymo perspektyvos.

                  a)sodininkų bendrijose esančių kelių (gatvių) perdavimo savivaldybėms patikėjimo teise.

Susirinkimo pirmininkė perskaitė iš Vilniaus susivienijimo “Sodai” gautą raštą dėl kelių perdavimo savivaldybėms klausimo.

         NUTARTA:

Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esantys žemės sklypai su jose esančiais keliais (gatvėmis) Vyriausybės patvirtintose Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybės taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis perduoti savivaldybei ir įgalioti pirmininkę pasirašyti ketinimo protokolus ir atlikti visus kitus su aukščiau minėtais pavedimais susijusius veiksmus, kurie būtini atstovaujant bendriją.

       BALSUOTA:

– vienbalsiai

9.SVARSTYTA:

a)Bendrijos adreso registravimas;

Dėl naujai išrinktai SB pirmininkęi teisęs suteikimo, įgaliojimo ir įpareigojimo registruoti naują buveinęs adresą.

BALSUOTA”|:

UŽ-vienbalsiai

NUTARTA:

Suteikti teisę, įgalioti ir įpareigoti naujai išrinktą SB pirmininkę Jadvygą Orševską įregistruoti naują buveinės adresą iš Krakiškių sodų 4-oji g. -25, Vilnius į Tuskulėnų g.3-136, Vilnius.

b)Išrinkto pirmininko įgaliojimo VV patvirtinimas;

Įgaliojimo naujai išrinktai pirmininkei suteikimas vykdyti su SB “Paežerys1” vardu susijusius

visus pavedimus ir susijusius veiksmus jungiantis prie UAB „Vilniaus Vandenys“ centralizuotos vandentiekio ir nuotekų infrastrukūros, pagal plėtros objektų reitingavimo metodiką ir nustatytą tvarką.

NUTARTA:

2018 m. suteiktą įgaliojimą A.A.Slavinskuiatstovauti SB „Paežerys1“ ir atlikti SB „Paežerys1“ vardu visus pavedimus ir susijusius veiksmus jungiantis prie UAB „Vilniaus Vandenys“ centralizuotos vandentiekio ir nuotekų infrastrukūros, pagal plėtros objektų reitingavimo metodiką ir nustatytą tvarką laikyti netekusiu galios ir įgalioti naujai išrinktą pirmininkę Jadvygą Orševską SB „Paežerys1“vardu atlikti šiuos veiksmus:

a) Sudaryti, pasirašyti, UAB „Vilniaus vandenys“ pateikti, atsiimti paraišką dėl prisijungimo prie infrastruktūros ir sutarčių sudarymo bei sudaryti, pasirašyti, UAB „Vilniaus vandenys“ pateikti, atsiimti visus reikalingus minėtos paraiškos priedus, įskaitant minėtų dokumentų papildymus, pasikeitimus.

b) Sudaryti, pasirašyti, UAB „Vilniaus vandenys“ pateikti, atsiimti geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartį, įskaitant šios sutarties priedus, papildymus, pakeitimus.

c) Gauti geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties šabloną, įskaitant priedus.

UAB „Vilniaus vandenys“ pateikti sutikimus dėl atstovaujamų asmenų duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais.

d) Sumokėti bendrijos narių perduotą užstatą į UAB „Vilniaus vandenys“ banko sąskaitą pagal UAB „Vilniaus vandenys“ infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodiką ir geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartį, taip pat iš UAB „Vilniaus vandenys“ atgauti (susigrąžinti) sumokėtą užstatą, kai užstatas gali būti grąžinamas į atstovo banko sąskaitą pagal infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodiką ir geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastuktūros objektų statybos sutartį.

e) Atšaukti visus šio protokolo pateiktus prašymus ir kitus dokumentus.

f) Atlikti visus kitus su aukščiau minėtais pavedimais susijusius veiksmus, kurie būtini atstovaujant bendriją.

BALSUOTA:

UŽ- vienbalsiai

 1. Skolų, sklypų parduotų iš varžytinių nurašymas.

             Buhalteris Vitalijus Fominas pateikė skolininkų sąrašą sklypų savininkų parduotų iš varžytinių (Priedas Nr.6)

              NUTARTA:

         Nurašyti sklypų savininkų parduotų iš varžytinių skolą 874,07 Eur (aštuoni šimtai septyniasdešimt keturi Eur 07 centai)

BALSUOTA:

UŽ- vienbalsiai   

              Susirinkimo pirmininkė Jadvyga Orševska         _____________________

              Susirinkimo sekretorė Greta Ramonienė            _____________________

                                                                                        Pasirašymo data   2020 07 14

   

Atnaujinta 20 liepos 29, Trečiadienis 06:31