Valdybos posėdžio protokolo (2020 12 14) išrašas

SODININKŲ BENDRIJA „PAEŽERYS 1“ VALDYBA

 

SODININKŲ BENDRIJOS „PAEŽERYS 1“ VALDYBOS POSĖDŽIO

 

PROTOKOLAS Nr. 41

2020 12 14

 

Posėdis įvyko 2020 12 14

Posėdžio vieta – virtualiai nuotoliniu būdu 

Posėdžio pirmininkė – Jadvyga Orševska

Posėdžio sekretorė – Greta Ramonienė

Dalyvauja: 

valdybos pirmininkė –Jadvyga Orševska

valdybos nariai – Vitalijus Fominas, Pranciškus Vitta, Egidijus Meškauskas, Gediminas Jukna, Greta Ramonienė, Valentas Lušys

 

Darbotvarkė:

 

1. SB finansinė padėtis ir  mokesčių surinkimo problemos.

2. Vizito į NŽT rezultatas - pranešėjas Valentas Lušys

3. <...> Skolininko kasacinio skundo aptarimas.

4. Skolininkų sąrašo teismui patvirtinimas

5. Dėl įpareigojimo pirmininkei griežtai laikytis SB įstatymo vizituojant kadastrinius matavimus.

6. Einamieji klausimai

 

Valdybos nariai bendru sutarimu pritarė pasiūlytai darbotvarkei.

 

Posėdžio eiga:

 

1. SB finansinė padėtis ir mokesčių surinkimo problemos

 

Valdybos nariams pateikta pajamų – išlaidų suvestinė. Konstatuota, kad ženkliai sumažintos bendrijos išlaidos kurui, televizijai bei kitoms administracinėms reikmėms. Pajamų-išlaidų suvestinė pridedama.

Skolininkų aptarimas. Skolinkų mokėjimai stipriai pajudėjo ir skolų skaičius mažėja. Šiuo metu turime iki 20%. <...>

<...>Primename, kad informacija apie VV projektą buvo skelbiama, aptarinėjama visuotiniame susirinkime, bendrijos tinklapyje, valdybos nariai vaikščiojo po gatves rinkdami parašus ir agituodami jungtis prie VV vandentiekio ir nuotekų projekto. 2001-06-09 visuotiniame ataskaitiniame bendrijos susirinkime priimtas sprendimas, kad sodo bendrijos nariams, kurie skolingi ir neatsiskaitę su bendrija iki visuotinio bendrijos susirinkimo patvirtinto termino, neatlikti jokių dokumentų išdavimo, derinimo ar tarpininkavimo veiksmų, kol nepateiks banko išrašo apie atsiskaitymą. Valdyba konstatavo, kad valdyba neprivalo informuoti kiekvieno sodininko (juo labiau skolininko) asmeniškai <...>. 

 

 

Nutarta:

Jokios informacijos apie VV projektą  asmeniškai <...> neteikti, nes tai yra numatyta pasirašytos su VV sutarties nuostatomis.

2001-06-09 visuotinio susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas, kad kiekvienam SB nariui turi būti įteikiami tipinės F4 formos mokėjimo kvitai-pranešimai. Neradus jokio ankstesnės valdybos sprendimo nerašyti kvitų (peržiūrėti valdybos posėdžių protokolai nuo 2012 metų),  nuspręsta nuo kitų metų juos vėl siųsti. Tačiau valdybos nariai nusprendė, kad pranešimus siųsime sms ar el.paštu. Taip pat siūloma rašyti popierinius pranešimus tik tiems, kurie nemoka.

Nutarta:

Atnaujinti tipinės F4 formos mokėjimo kvitų-pranešimų rašymą siunčiant sms ar el.paštu. Taip pat rašyti popierinius pranešimus tik tiems, kurie nemoka.

 

2. Vizito į NŽT rezultatas – pranešėjas Valentas Lušys.

NŽT yra priduotas prašymas atlikt visų SB „Paežerys1“ teritorijoje esančių kelių permatavimus. Permatavimas bus vykdomas  pavasarį (po karantino), kadangi matavimuose dalyvauti turės 3-4 žmonės. Papildomai bus pateiktas raštas Vilniaus miesto savivaldybei.

 

3. Skolininko <...> kasacinio skundo aptarimas

Svarstyta

Skolininkas <...> visas skolas apmokėjo, tačiau paduotas skundas kasacine tvarka. Buvo atlikta valdybos narių apklausa el.p. pagal gautą advokato <...> raštą. Visi valdybos nariai pritarė nuomonei, įgalioti advokatą <...> atstovauti SB“Paežerys1“ skolininko <...> byloje teisme, parašyti atsakymą teismui ir apmokėti <...> advokato pateiktą sąskaitą.

Pritarta vienbalsiai.

Nutarta

Įgalioti advokatą <...> atstovauti SB“Paežerys1“ skolininko <...> byloje teisme, vykdyti su tuo reikiamus teisminius veiksmus ir apmokėti advokato pateiktą sąskaitą.

 

Pateiktas pirmininkės prašymas suteikti jai įgaliojimus pasirašyti sutartį su advokatu <...> dėl atstovavimo teisme <...> skolininko byloje.

Pritarta vienbalsiai.

Nutarta:

Įgalioti valdybos pirmininkę Jadvygą Orševską pasirašyti sutartį su advokatu <...> dėl <...> skolininko bylos atstovavimo teisme ir dokumentų ruošimo.

 

4. Skolininkų sąrašo teismui patvirtinimas

Svarstyta

Pateiktas skolinkų sąrašas teismui tvirtinimui.

<...>

 

Sąrašui pritarta vienbalsiai

 

 

Nutarta:

Sąrašą patvirtinti, pasibaigus kalendoriniams metams išrašyti sąskaitas –faktūras ne bendrijos nariams ir su prašymais apmokėti susidariusį įsiskolinimą išsiųsti registruotu laišku. Nesumokėjus skolos per nurodytą terminą skolininkus perduoti advokatui <...> dėl dokumentų ruošimo teismui.

Pateiktas pirmininkės prašymas suteikti jai įgaliojimus pasirašyti sutartį su advokatu <...> dėl skolų išieškojimo iš skolininkų pagal pateiktą sąrašą ir kreiptis į RC dėl išrašų užsakymo dėl skolininkų ir nežinomų sklypų savininkų ir jų adresų suradimui. 

 

Pritarta vienbalsiai.

Nutarta: 

Įgalioti valdybos pirmininkę Jadvygą Orševską pasirašyti sutartį su advokatu <...> dėl skolų išieškojimo iš skolininkų pagal pateiktą sąrašą ir kreiptis į RC dėl išrašų užsakymo dėl skolininkų ir nežinomų sklypų savininkų ir jų adresų suradimui

 

5. Dėl įpareigojimo pirmininkei griežtai laikytis SB įstatymo vizituojant kadastrinius matavimus.

Svarstyta

Pirmininkei buvo pateikti kaltinimai, kad ji nedalyvavo kadastriniuose matavimuose <...> Matininkei telefonu ir el.p. buvo pranešta, kad <...>savininkė yra skolininkė ir matavimai negalimi. Matavimai vis tiek buvo atlikti ir 2020-11-19 gautas matininkės <...> raštas dėl neatvykimo į matavimus su reikalavimu pasirašyti.

Pateiktas pirmininkės prašymas suteikti jai įgaliojimus griežtai laikytis SB įstatymo,  Žemėtvarkos prie žemės ūkio ministerijos derektyvų ir visuotinio susirinkimo nutarimo vizituojant kadastrinius matavimus.

 

Pritarta vienbalsiai.

Nutarta:

Įgalioti valdybos pirmininkę Jadvygą  Orševską griežtai laikytis SB įstatymo,  Žemėtvarkos prie žemės ūkio ministerijos derektyvų ir visuotinio susirinkimo nutarimo vizituojant kadastrinius matavimus.

 

6. Einamieji klausimai

Svarstyta:

a) Avietyno gatvės pralaida. Kadangi ankstesnė valdyba buvo pradėjusi spręsti pralaidos Avietyno g. problemą, bet nebuvo parašytas oficialus raštas savivaldybei, buvo pasiūlyta  įpareigoti valdybos narį G.Jukną parašyti raštą, išdėstant visas problemas ir prašymus Vilniaus savivaldybės Miškų urėdijai dėl šios pralaidos.

Pritarta vienbalsiai.

Nutarta:

Įpareigoti valdybos narį G.Jukną parašyti raštą, išdėstant visas problemas ir prašymus Vilniaus savivaldybės Miškų urėdijai dėl  pralaidos Avietyno g.

 

b) Buvo pateiktas pasiūlymas atšaukti visus buvusio pirmininko <...> turėtus įgaliojimus

Pritarta vienbalsiai.

Nutarta:

atšaukti visus <...> buvusio pirmininko turėtus įgaliojimus.

 

c) Vis dar sprendžiamas klausimas su VASA dėl bendro šiukšlių konteinerio Avietyno g. pastatymo. Kol kas sprendimas nerastas dėl jo pašalinimo. Gautuose VASA raštuose yra nurodoma, kad konteinerio pastatymas buvo suderinti su atsakingais asmenimis. Jokio derinimo nebuvo, todėl ir toliau siunčiami oficialūs raštai dėl konteinerio pašalinimo. Apie tolimesnę eigą informuos Valdybos pirmininkė.

 

d) Gauti prašymai išbraukti iš SB narių: 

<...>

 

Išbraukimui pritarta vienbalsiai.

 

Nutarta:

Prašymus patenkinti ir išbraukti prašymų pateikėjus iš SB“Paežerys1“ bendrijos narių nuo 2020-12-14

 

e) Gautas buhalterio V. Fomino prašymas suteikti eilines atostogas nuo 2020 m. gruodžio 7d. iki 2021 m. sausio 6 d.

 

Pritarta vienbalsiai

 

Nutarta:

V. Fomino prašymą patenkinti, suteikti eilines atostogas nuo 2020 m. gruodžio 7d. iki 2021 m. sausio 6 d. įgalioti pirmininkę J. Orševską jį pavaduoti nemokant pavadavimo atlyginimo.

 

 

Valdybos pirmininkė J.Orševska _____________

Parašas

 

Valdybos sekretorė G.Ramonienė ________________

Parašas

 

 

 

 

 • Išrašas
  SODININKŲ BENDRIJA „PAEŽERYS 1“ VALDYBA
  SODININKŲ BENDRIJOS „PAEŽERYS 1“ VALDYBOS POSĖDŽIO
  PROTOKOLAS Nr. 41
  2020 12 14
  Posėdis įvyko 2020 12 14
  Posėdžio vieta – virtualiai nuotoliniu būdu
  Posėdžio pirmininkė – Jadvyga Orševska
  Posėdžio sekretorė – Greta Ramonienė
  Dalyvauja:
  valdybos pirmininkė –Jadvyga Orševska
  valdybos nariai – Vitalijus Fominas, Pranciškus Vitta, Egidijus Meškauskas,
  Gediminas Jukna, Greta Ramonienė, Valentas Lušys
  Darbotvarkė:
  1. SB finansinė padėtis ir mokesčių surinkimo problemos.
  2. Vizito į NŽT rezultatas - pranešėjas Valentas Lušys
  3. <...> Skolininko kasacinio skundo aptarimas.
  4. Skolininkų sąrašo teismui patvirtinimas
  5. Dėl įpareigojimo pirmininkei griežtai laikytis SB įstatymo vizituojant kadastrinius
  matavimus.
  6. Einamieji klausimai
  Valdybos nariai bendru sutarimu pritarė pasiūlytai darbotvarkei.
  Posėdžio eiga:
  1. SB finansinė padėtis ir mokesčių surinkimo problemos
  Valdybos nariams pateikta pajamų išlaidų suvestinė. Konstatuota, kad ženkliai sumažintos
  bendrijos išlaidos kurui, televizijai bei kitoms administracinėms reikmėms. Pajamų-išlaidų
  suvestinė pridedama.
  Skolininkų aptarimas. Skolinkų mokėjimai stipriai pajudėjo ir skolų skaičius mažėja. Šiuo
  metu turime iki 20%. <...>
  <...>Primename, kad informacija apie VV projektą buvo skelbiama, aptarinėjama
  visuotiniame susirinkime, bendrijos tinklapyje, valdybos nariai vaikščiojo po gatves
  rinkdami parašus ir agituodami jungtis prie VV vandentiekio ir nuotekų projekto. 2001-06-
  09 visuotiniame ataskaitiniame bendrijos susirinkime priimtas sprendimas, kad sodo
  bendrijos nariams, kurie skolingi ir neatsiskaitę su bendrija iki visuotinio bendrijos
  susirinkimo patvirtinto termino, neatlikti jokių dokumentų išdavimo, derinimo ar
  tarpininkavimo veiksmų, kol nepateiks banko išrašo apie atsiskaitymą. Valdyba konstatavo,
  kad valdyba neprivalo informuoti kiekvieno sodininko (juo labiau skolininko) asmeniškai
  <...>.
  1
 • Išrašas
  Nutarta:
  Jokios informacijos apie VV projektą asmeniškai <...> neteikti, nes tai yra numatyta
  pasirašytos su VV sutarties nuostatomis.
  2001-06-09 visuotinio susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas, kad kiekvienam SB
  nariui turi būti įteikiami tipinės F4 formos mokėjimo kvitai-pranešimai. Neradus jokio
  ankstesnės valdybos sprendimo nerašyti kvitų (peržiūrėti valdybos posėdžių protokolai nuo
  2012 metų), nuspręsta nuo kitų metų juos vėl siųsti. Tačiau valdybos nariai nusprendė, kad
  pranešimus siųsime sms ar el.paštu. Taip pat siūloma rašyti popierinius pranešimus tik
  tiems, kurie nemoka.
  Nutarta:
  Atnaujinti tipinės F4 formos mokėjimo kvitų-pranešimų rašymą siunčiant sms ar el.paštu.
  Taip pat rašyti popierinius pranešimus tik tiems, kurie nemoka.
  2. Vizito į NŽT rezultatas – pranešėjas Valentas Lušys.
  NŽT yra priduotas prašymas atlikt visų SB „Paežerys1“ teritorijoje esančių kelių
  permatavimus. Permatavimas bus vykdomas pavasarį (po karantino), kadangi matavimuose
  dalyvauti turės 3-4 žmonės. Papildomai bus pateiktas raštas Vilniaus miesto savivaldybei.
  3. Skolininko <...> kasacinio skundo aptarimas
  Svarstyta
  Skolininkas <...> visas skolas apmokėjo, tačiau paduotas skundas kasacine tvarka. Buvo
  atlikta valdybos narių apklausa el.p. pagal gautą advokato <...> raštą. Visi valdybos nariai
  pritarė nuomonei, įgalioti advokatą <...> atstovauti SB“Paežerys1“ skolininko <...> byloje
  teisme, parašyti atsakymą teismui ir apmokėti <...> advokato pateiktą sąskaitą.
  Pritarta vienbalsiai.
  Nutarta
  Įgalioti advokatą <...> atstovauti SB“Paežerys1“ skolininko <...> byloje teisme, vykdyti su
  tuo reikiamus teisminius veiksmus ir apmokėti advokato pateiktą sąskaitą.
  Pateiktas pirmininkės prašymas suteikti jai įgaliojimus pasirašyti sutartį su advokatu <...>
  dėl atstovavimo teisme <...> skolininko byloje.
  Pritarta vienbalsiai.
  Nutarta:
  Įgalioti valdybos pirmininkę Jadvygą Orševską pasirašyti sutartį su advokatu <...> dėl <...>
  skolininko bylos atstovavimo teisme ir dokumentų ruošimo.
  4. Skolininkų sąrašo teismui patvirtinimas
  Svarstyta
  Pateiktas skolinkų sąrašas teismui tvirtinimui.
  <...>
  Sąrašui pritarta vienbalsiai
  2
 • Išrašas
  Nutarta:
  Sąrašą patvirtinti, pasibaigus kalendoriniams metams išrašyti sąskaitas –faktūras ne bendrijos
  nariams ir su prašymais apmokėti susidariusį įsiskolinimą išsiųsti registruotu laišku.
  Nesumokėjus skolos per nurodytą terminą skolininkus perduoti advokatui <...> dėl
  dokumentų ruošimo teismui.
  Pateiktas pirmininkės prašymas suteikti jai įgaliojimus pasirašyti sutartį su advokatu <...>
  dėl skolų išieškojimoskolininkų pagal pateiktą sąrašą ir kreiptis į RC dėl išrašų užsakymo
  dėl skolininkų ir nežinomų sklypų savininkų ir jų adresų suradimui.
  Pritarta vienbalsiai.
  Nutarta:
  Įgalioti valdybos pirmininkę Jadvygą Orševską pasirašyti sutartį su advokatu <...> dėl skolų
  išieškojimo skolininkų pagal pateiktą sąrašą ir kreiptis į RC dėl išrašų užsakymo dėl
  skolininkų ir nežinomų sklypų savininkų ir jų adresų suradimui
  5. Dėl įpareigojimo pirmininkei griežtai laikytis SB įstatymo vizituojant kadastrinius
  matavimus.
  Svarstyta
  Pirmininkei buvo pateikti kaltinimai, kad ji nedalyvavo kadastriniuose matavimuose <...>
  Matininkei telefonu ir el.p. buvo pranešta, kad <...>savininkė yra skolininkė ir matavimai
  negalimi. Matavimai vis tiek buvo atlikti ir 2020-11-19 gautas matininkės <...> raštas dėl
  neatvykimo į matavimus su reikalavimu pasirašyti.
  Pateiktas pirmininkės prašymas suteikti jai įgaliojimus griežtai laikytis SB įstatymo,
  Žemėtvarkos prie žemės ūkio ministerijos derektyvų ir visuotinio susirinkimo nutarimo
  vizituojant kadastrinius matavimus.
  Pritarta vienbalsiai.
  Nutarta:
  Įgalioti valdybos pirmininkę Jadvygą Orševską griežtai laikytis SB įstatymo, Žemėtvarkos
  prie žemės ūkio ministerijos derektyvų ir visuotinio susirinkimo nutarimo vizituojant
  kadastrinius matavimus.
  6. Einamieji klausimai
  Svarstyta:
  a) Avietyno gatvės pralaida. Kadangi ankstesnė valdyba buvo pradėjusi spręsti pralaidos
  Avietyno g. problemą, bet nebuvo parašytas oficialus raštas savivaldybei, buvo pasiūlyta
  įpareigoti valdybos narį G.Jukną parašyti raštą, išdėstant visas problemas ir prašymus
  Vilniaus savivaldybės Miškų urėdijai dėl šios pralaidos.
  Pritarta vienbalsiai.
  Nutarta:
  Įpareigoti valdybos narį G.Jukną parašyti raštą, išdėstant visas problemas ir prašymus
  Vilniaus savivaldybės Miškų urėdijai dėl pralaidos Avietyno g.
  b) Buvo pateiktas pasiūlymas atšaukti visus buvusio pirmininko <...> turėtus įgaliojimus
  Pritarta vienbalsiai.
  Nutarta:
  atšaukti visus <...> buvusio pirmininko turėtus įgaliojimus.
  3
 • Išrašas
  c) Vis dar sprendžiamas klausimas su VASA dėl bendro šiukšlių konteinerio Avietyno g.
  pastatymo. Kol kas sprendimas nerastas dėl jo pašalinimo. Gautuose VASA raštuose yra
  nurodoma, kad konteinerio pastatymas buvo suderinti su atsakingais asmenimis. Jokio
  derinimo nebuvo, todėl ir toliau siunčiami oficialūs raštai dėl konteinerio pašalinimo. Apie
  tolimesnę eigą informuos Valdybos pirmininkė.
  d) Gauti prašymai išbraukti iš SB narių:
  <...>
  Išbraukimui pritarta vienbalsiai.
  Nutarta:
  Prašymus patenkinti ir išbraukti prašymų pateikėjus SB“Paežerys1“ bendrijos narių nuo
  2020-12-14
  e) Gautas buhalterio V. Fomino prašymas suteikti eilines atostogas nuo 2020 m. gruodžio 7d. iki
  2021 m. sausio 6 d.
  Pritarta vienbalsiai
  Nutarta:
  V. Fomino prašymą patenkinti, suteikti eilines atostogas nuo 2020 m. gruodžio 7d. iki 2021
  m. sausio 6 d. įgalioti pirmininkę J. Orševską jį pavaduoti nemokant pavadavimo atlyginimo.
  Valdybos pirmininkė J.Orševska _____________
  Parašas
  Valdybos sekretorė G.Ramonienė ________________
  Parašas