Valdybos posėdžio protokolas (2020 06 03)

               SODININKŲ BENDRIJA „PAEŽERYS 1“ VALDYBA

       SODININKŲ BENDRIJOS „PAEŽERYS 1“ VALDYBOS POSĖDŽIO

 

                                            PROTOKOLAS Nr. 38

       2020 06 03

 

            Posėdis įvyko 2020 06 03

            Posėdžio vieta – Krakiškių sodų 4-oji g. - 25

            Posėdžio pirmininkas - Adolfas Algis Slavinskas

            Posėdžio sekretorė – Jadvyga Orševska

            Dalyvauja:

            valdybos pirmininkas -Adolfas Algis Slavinskas

                     valdybos nariai – Vitalijus Fominas, Jadvyga Orševska, Pranciškus Vitta, Arūnas Gerasionis, Egidijus Meškauskas, Gediminas Jukna.

           

Darbotvarkė:

1.2019 m. pajamų – išlaidų sąmatos įvykdymas- pranešėjas V. Fominas

2.Preliminaraus priemonių plano ir pajamų – išlaidų sąmatos 2020 m. sudarymas - pranešėjai A. Slavinskas, V. Fominas

3.Visuotinio ataskaitinio-rinkiminio sodininkų susirinkimo datos nustatymas ir darbotvarkės sudarymas.

4.Einamieji klausimai

Valdybos nariai bendru sutarimu pritarė pasiūlytai darbotvarkei.

1.2019 m. pajamų – išlaidų sąmatos įvykdymas- pranešėjas V. Fominas

SB buhalteris V. Fominas pristatė pajamų išlaidų sąmatą už 2019 m. (sąmata pridedama)

2.Preliminaraus priemonių plano ir pajamų – išlaidų sąmatos 2020 m. sudarymas - pranešėjai A. Slavinskas, V. Fominas

SB buhalteris pristatė 2020 preliminalią pajamų –išlaidų sąmatą (sąmatos projektas pridedamas)

3. Visuotinio ataskaitinio-rinkiminio sodininkų susirinkimo datos nustatymas ir darbotvarkės sudarymas.

Data 2020-06-27 11 val. „SB „Paežerys1“ Sakališkių g. autobusų sustojime.

Pakartotinio susirinkimo data 2020-07-11 11 val. SB „Paežerys1“ Sakališkių g. autobusų sustojime.

Darbotvarkė:

  1. Bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2019 m.
  2. Bendrijos ūkinės-finansinės veiklos ataskaita už 2019 metus.
  3. Revizijos komisijos ataskaita.
  4. Diskusijos, ataskaitų tvirtinimas ir Valdybos veiklos įvertinimas.
  5. SB valdybos, SB valdybos pirmininko ir revizijos komisijos rinkimai.

6.       SB “Paežerys 1” 2020 m. metinio mokesčio, pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

7.       Skolų išieškojimo problemos.

8.       Infrastruktūros vystymo perspektyvos:

         a) dėl sodininkų bendrijose esančių kelių (gatvių) perdavimo savivaldybėms patikėjimo teise.

9.     Einamieji klausimai:

  1. Bendrijos buveinės adreso registravimas:
  2. Išrinkto pirmininko įgaliojimo VV patvirtinimas;
  3. Skolų, sklypų parduotų iš varžytinių, nurašymas.

Valdybos nariai bendru susitarimu pritarė ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo dienotvarkei.

  

Valdybos pirmininkas A. A. Slavinskas   ________________    

                                                                              Parašas

   Valdybos sekretorė J. Orševska            _________________

     parašas