Valdybos posėdžio protokolas (2020 04 30)

SODININKŲ BENDRIJA „PAEŽERYS 1“ VALDYBA

SODININKŲ BENDRIJOS „PAEŽERYS 1“ VALDYBOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS Nr. 37

                       Data: 2020 04 30

 

              Posėdis įvyko 2020 04 30

              Posėdžio vieta – nuotoliniu būdu virtualiai

              Posėdžio pirmininkas - Adolfas Algis Slavinskas

              Posėdžio sekretorė – Jadvyga Orševska

              Dalyvauja:

              valdybos pirmininkas -Adolfas Algis Slavinskas

                        valdybos nariai – Vitalijus Fominas, Jadvyga Orševska, Pranciškus Vitta, Arūnas Gerasionis, Egidijus Meškauskas,

             

           Darbotvarkė:

  1. Užstatų VV už geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įrengimą kiekis ir sumokėjimo tvarka.

           Svarstyta:

             2020 m. balandžio 30 dienai yra surinktas užstatas iš 239 bendrijos narių. Pagal pirminį sąrašą dalis pasirašiusių sodininkų atsisakė mokėti užstatą, bet atsirado naujų sodininkų sumokėjusių užstatą, todėl galutinis sumokėjusių užstatą sodininkų skaičius yra 239. Siūloma įpareigoti A. A.Slavinską pervesti VV visą surinktą užstato sumą už 239 narius. Pavedimą atlikti tiesiai į VV sąskaitą.

       Remiantis 2018.06.16 Visuotinio pakartotinio ataskaitinio sodininkų ir bendrijos narių susirinkimo         protokolo Nr.43 punktu 8:

a)paskelbus, kad SB „Paežerys 1“ bus jungiamas prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų tinklų sistemos, kuriuos finansuoja UAB „Vilniaus vandenys“ ir prieš pasirašant įgaliotam asmeniui sutartį dėl vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos, sklypų savininkams kurie planuoja prisijungimą sumokėti 300 Eur užstatą, kuris prisijungus prie tinklų bus grąžintas.

b) įgalioti A. A. Slavinską SB „Paežerys1“vardu atlikti šiuos veiksmus:

Sumokėti bendrijos narių perduotą užstatą į UAB „Vilniaus vandenys“ banko sąskaitą pagal UAB „Vilniaus vandenys“ infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodiką ir geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartį.

Balsuota:

        Už:

  1. Adolfas Algis Slavinskas
  2. Jadvyga Orševska
  3. Gediminas Jukna
  4. Arūnas Gerasionis
  5. Egidijus Meškauskas

           Prieš:

  1. Pranciškus Vitta

           Susilaikė:

  1. Vitalijus Fominas

           Nutarta:

1. Sumokėti bendrijos narių perduotą užstatą į UAB „Vilniaus vandenys“ banko sąskaitą pagal UAB „Vilniaus vandenys“ infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodiką ir geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartį ir pervesti VV visą, 2020 m. balandžio 30 dienai, surinktą pinigų sumą už 239 narius,

2.Įpareigoti A.A.Slavinską iki 2020-05-01 atlikti pavedimą visai reikiamai užstato sumai tiesiai į VV sąskaitą.

3.Įpareigoti sodo bendrijos buhalterį V. Fominą iki 2020.05.15 pakoreguoti ir sudaryti galutinį tikslų norinčių prisijungti prie geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų ir sumokėjusių užstatą sodininkų sąrašą.

4.Įpareigoti gatvių įgaliotinius ir valdybos narius kuo skubiau surinkti iš naujai pareiškusių norą jungtis prie geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų ir sumokėjusių užstatą sodininkų reikiamus dokumentus pateikimui VV.

       Valdybos pirmininkas A. A. Slavinskas   ________________    

                                                                                  parašas

         Valdybos sekretorė J. Orševska           _________________

                                                                                    parašas